Loading...
Αποφάσεις ΔΣ

Αποφάσεις ΔΣ (40)

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Μεταφορά της υπαλλήλου της ΚΟΕ, Αμαλίας Κατερινοπούλου του Οδυσσέα, μετά από αίτημά της στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Επισυνάπτεται το παρακτικό:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

2.Λήψη απόφασης για την επιλογή του εκπροσώπου των εν ενεργεία αθλητών-τριών και του αναπληρωτή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Επισυνάπτεται κατάλογος υποψηφίων:

ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες ανάδειξής των μελών των οργάνων διοίκησης και λειτουργίας της ΕΙΟ για την εκλογή εκπροσώπων της στην ΕΟΕ και για την εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γ.Σ.

Η Γενική Γραμματέας , σχετικά με τις εκλογές της ομοσπονδίας της 24/03/2021 κατά την Γ.Σ. την ίδια ημερομηνία, ανακοίνωσε στα μέλη του Δ.Σ. ότι, κατά τη σημερινή ημέρα 18-3-2021 ( ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή των υποψηφιοτήτων από τα σωματεία –μέλη), ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων των σωματείων για τις υποψηφιότητες μελών τους στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας της ΕΙΟ (προέδρου Δ.Σ., μελών Δ.Σ., μελών εξελεγκτικής Επιτροπής, μελών πειθαρχικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης) και ως εκπροσώπων στην ΕΟΕ, και για πρόεδρο και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης της 24ης -3-2021.

Στην συνέχεια η Γενική Γραμματέας διάβασε στα μέλη τα ονόματα των προταθέντων από τα σωματεία υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ. αυτών.

Ακολούθως το Δ.Σ. προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων που αφορούν τις υποψηφιότητες των παραπάνω ( προτάσεις των σωματείων, αποδοχές από τους υποψηφίους, βεβαιώσεις των σωματείων κλπ) και στον έλεγχο για τυχόν κωλύματα αυτών.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν συντρέχει κάποιο κώλυμα ή ασυμβίβαστο από τα προβλεπόμενα στον αθλητικό νόμο 2725/1999, στο καταστατικό της Ομοσπονδίας και στο καταστατικό της ΕΟΕ και ότι τα υποβληθέντα έγγραφα είναι αυτά που ζήτησε η ΕΙΟ για τους υποψηφίους και ότι αυτά είναι νόμιμα.

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις απαιτούμενες δαπάνες ,όπως θα προκύψουν, για την Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες έως του ποσού € 9.200. Αυτές αφορούν στην εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από  3 τακτικούς και 3 αναπληρωματικούς δικηγόρους διορισμένους από τον δικηγορικό σύλλογο,  νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες προετοιμασίας Δ.Σ. και εκλογών, υπηρεσίες φύλαξης κατά την διάρκεια της Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, Rapid test. 

Θέμα: Έλεγχος και νομιμοποίηση των ορισθέντων από τα σωματεία-μέλη αντιπροσώπων για την 1η Τακτική Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες της Ε.Ι.Ο. της 24-3-2021

Η Γενική Γραμματέας ανακοίνωσε  στα μέλη του Δ.Σ.  ότι ολοκληρώθηκε η υποβολή από τα σωματεία-μέλη της Ε.Ι.Ο του ορισμού των αντιπροσώπων τους, που θα  εκπροσωπήσουν  αυτά και θα ψηφίσουν στην 1η Τακτική Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας στις 24-3-2021. 

Εν συνεχεία η Γενική Γραμματέας διάβασε  στα μέλη τα ονόματα των ορισθέντων από τα σωματεία αντιπροσώπων, κατόπιν σχετικής απόφασης των Δ.Σ. αυτών.

Ακολούθως το Δ.Σ. προέβη σε έλεγχο της νομιμότητας  όλων των υποβληθέντων από τα σωματεία εγγράφων που αφορούν τον ορισμό των αντιπροσώπων τους.

Μετά τον  διεξαχθέντα έλεγχο, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη νομιμοποίηση των   αντιπροσώπων, για την εκπροσώπηση των σωματείων που τους όρισαν  στη Γ.Σ. και για τις  ψηφοφορίες σε αυτή και στις αρχαιρεσίες.

Από τους  αντιπροσώπους δεν έχουν υποβάλει στην Ε.Ι.Ο. τα στοιχεία που προβλέπει η ΚΥΑ 72664/2021 (πλήρης επωνυμία του σωματείου τους, ονομ/επώνυμο, πατρώνυμο, email, ΑΦΜ,  θέση που κατέχουν στο Δ.Σ. του σωματείου) οι εξής:

 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ

Επίσης, δεν απέστειλαν εκπροσωπήσεις τα κατωτέρω Σωματεία:

 • ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΒΟΛΗ (ΜΕΤΑΘΕΣΗ) ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο , λαμβάνοντας υπόψη

 1. Το από 4/3/2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , με το οποίο δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα της ΕΙΟ για την διεξαγωγή της ΓΣ και των αρχαιρεσιών της 14ης /3/2021 με φυσική παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της,
 2. Τα νεότερα υγειονομικά δεδομένα και τις απόλυτες απαγορεύσεις της ΚΥΑ υπ’ αρ. Δ1α/ΓΚ. Οικ. 13805/2021 (ΦΕΚ 843,Β, 3-3-2021), με την οποία απαγορεύονται πλήρως οι συναθροίσεις και καθίστανται όλως δυσχερείς οι μετακινήσεις των πολιτών, ένεκα αυτής  αδυναμίας των μελών των Δ.Σ. των σωματείων να ενεργήσουν τα νόμιμα  και
 3. τις πρακτικές τεχνικές δυσκολίες του ηλεκτρονικού συστήματος ‘’ Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ’’,

αποφάσισε ομόφωνα, κατ άρθρο 45 παρ. 4 του ν.4778/2021, την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας και τη διεξαγωγή αυτών την 24η  Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων  της Ε.Ι.Ο., στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, με τα θέματα ημερησίας διάταξης που περιέχονται στην από 24/1/2021 πρόσκληση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας προς τα σωματεία μέλη της. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ημερομηνία αυτή, η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την 26η  Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Αίτημα για διορισμό προσωρινής διοίκησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:

 1. Μετά την προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης από 6 σωματεία μέλη, αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση της απόκρουσής της στους δικηγόρους Κονδύλη Νίκο και Συνεργάτες και η πρόσθετη παρέμβαση των σωματείων υπέρ του Δ.Σ. της ΕΙΟ στον δικηγόρο κο. Κωνσταντίνο Ντάλτα. Οι σχετικές πληρωμές που θα προκύψουν (αμοιβές δικηγόρων, δικογράφων, δικαστικών επιμελητών, κλπ) εγκρίνονται να πληρωθούν ομόφωνα.
 2. Αποφασίζεται τα σωματεία όλων των μελών του Δ.Σ. να στείλουν εξουσιοδότηση παρέμβασης υπέρ της ΕΙΟ για το δικαστήριο. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με φυσική παρουσία στις 14/03/2021.
 2. Άλλα θέματα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:

 1.Γίνεται ενημέρωση από τον κ. Παπαθανασίου σχετικά με τη Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό και μετά από την κατάθεση τριών προσφορών ανατέθηκε στον κ. Εμμανουήλ Αχτίδα, Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. η Αποτύπωση του Χώρου Διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης και Χώρου Διεξαγωγής Εκλογών της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας ποσού €1500,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία ήταν και η οικονομικότερη.

Συζητήθηκε το Προσχέδιο του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου βάσει του οποίου θα γίνει πρόταση στην Πολιτική Προστασία να διεξαχθεί η Γ.Σ. με φυσική παρουσία.

Συνεπώς, εγκρίνεται ομόφωνα το κόστος της μελέτης του Χώρου Διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης και Χώρου Διεξαγωγής Εκλογών της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας το οποίο ανέρχεται σε €1500,00 πλέον ΦΠΑ και αποφασίζεται ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας της Ε.Ι.Ο., να καταθέσουν άμεσα φάκελο στην Πολιτική Προστασία σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής της Γ.Σ. με φυσική παρουσία.

Αποφασίζεται και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Δημητρακόπουλος Αντώνιος και η Γενική Γραμματέας Αναστασίου Ανδρονίκη να μεταβούν και να καταθέσουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εις χείρας του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλία, τον πλήρη φάκελο που έχει συγκροτηθεί αναφορικά με την διεξαγωγή της Γ.Σ. και αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας στις 14/03/2021, γνωστοποιώντας ότι η Ομοσπονδία προτίθεται, τηρώντας απαρέγκλιτα την κείμενη νομοθεσία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να διεξάγει αυτήν με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που κατά την 14η Μαρτίου 2021 δεν καταστεί εφικτή λόγω των υγειονομικών συνθηκών που θα επικρατούν, η διεξαγωγή της Γ.Σ. και των Αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία και δεδομένου ότι είναι πρακτικώς ανέφικτο να διεξαχθούν με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα η Γ.Σ. και οι Αρχαιρεσίες, εξ αιτίας  του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου και των πολλαπλών διαδικαστικών προϋποθέσεων που πρέπει να τηρηθούν απαρεγκλίτως κατά την υπ’ αριθμ. οικ72664/23-2-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄719/24-2-2021), αποφασίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, όπως αναβληθούν η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 45 Ν.4778/2021(ΦΕΚ Α΄26) και διεξαχθούν ως ορίζει ο νόμος. Εν συνεχεία, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η Γ.Σ. με φυσική παρουσία, αναλύθηκε ο τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ η οποία αναφέρει ότι ,εάν αναβληθούν οι εκλογές, θα πρέπει να διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Μαρτίου. Επίσης, συζητήθηκαν τα πολλά αντικαταστατικά προβλήματα που προκύπτουν από την διεξαγωγή της Γ.Σ. ηλεκτρονικά.

Προτείνεται από τον κ. Χατζηκωνσταντίνου εάν γίνουν ηλεκτρονικά οι εκλογές, να πραγματοποιηθούν webinars για την βοήθεια των Σωματείων στη διαχείριση της πλατφόρμας ΖΕΥΣ. Επίσης, από τον κ. Παπαθανασίου προτείνεται κατά τόπους να γίνει συνεργασία με γραφεία πληροφορικής που θα βοηθήσουν τα Σωματεία στην εκμάθηση του τρόπου ψηφοφορίας ηλεκτρονικά. Εγκρίνονται ομόφωνα και οι δύο προτάσεις.

Προτείνεται από τον κ. Παπαστεφάνου εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. ηλεκτρονικά και οι αρχαιρεσίες με φυσική παρουσία. Η πρόταση θα εξεταστεί.

2. Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι έχει σταλεί αίτημα από τον αθλητή κ. Βύρωνα Κοκκαλάνη για την αγορά υλικών προετοιμασίας έως ποσού περίπου €7.000,00. Εγκρίνεται ομόφωνα η αγορά των υλικών.

3.Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι έπειτα από αποχώρηση τριών υπαλλήλων από το προσωπικό της Ε.Ι.Ο., υπάρχει η ανάγκη για πρόσληψη ατόμων στη γραμματεία για ένα μήνα. Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.

4.Ο Αναπληρωτής Ταμίας διαβάζει τον Οικονομικό Απολογισμό από 01/01/2021 έως 28/02/2021 και τα Γραμμάτια Είσπραξης – Εντάλματα Πληρωμών και Δελτία Συμψηφιστικών Εγγραφών από 01/01/2021 έως 28/02/2021. Εγκρίνονται ομόφωνα.

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Εσωτερικές προκρίσεις για ΤΟΚΥΟ 2020
 2. Διαδικασία διεξαγωγής εκλογών – έξαρση επιδημιολογικών φαινομένων covid-19
 3. Έγκριση πρακτικών Εκτελεστικής Επιτροπής από Νο 264 έως και Νο 267.
 4. Οικονομικά
 5. Ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:

 1. Λόγω Covid19 κάποιοι αγώνες που είχαν οριστεί ως εσωτερικές προκρίσεις για το ΤΟΚΥΟ 2020 έχουν ακυρωθεί. Για την κατηγορία 470 απομένει πλέον η πρόκριση στη Vilamoura . Εάν ο αγώνας ακυρωθεί, ισχύουν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Για τις υπόλοιπες ολυμπιακές κατηγορίες, η πρόκριση θα γίνει στο Hyeres . Αν ακυρωθούν και οι αγώνες αυτοί, ισχύουν και γι΄αυτές τις κατηγορίες  τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα..
 2. Αποφασίζεται να προταθούν στο υπουργείο πολιτικής προστασίας  οι εξής τρόπο για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης:
 • Ηλεκτρονικά, μέσω του ημικρατικού φορέα «Ζευς».
 • Δια ζώσης στον ανοιχτό χώρο του Athens International Sailing Center, όπου υπάρχουν ήδη προσφορές για κάλυψη 400τμ. με τέντα.
 1. Η Γενική Γραμματέας διαβάζει τα πρακτικά της Εκτελεστικής Επιτροπής από Νο. 264 έως και Νο. 267. Εγκρίνονται ομόφωνα.
 2. Ο Πρόεδρος διαβάζει την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα παρουσιαστεί στη Γ.Σ..
 3. Γίνεται ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα σχετικά με την επιστολή που στάλθηκε στην Πειθαρχική Επιτροπή η οποία αναφέρεται στο αίτημα του Δ.Σ. να γίνει με ταχύτατους ρυθμούς έρευνα για την υπόθεση που κατήγγειλε η Σοφία Μπεκατώρου και τα στοιχεία να δοθούν στον εισαγγελέα. Η Γ.Γ. ενημερώνει ότι μετά την επιστολή αυτή ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής παραιτήθηκε και η Πειθαρχική Επιτροπή δεν προχώρησε την έρευνα. Εν συνεχεία, διαβάζεται επιστολή της κας Σέρφα προς την κα. Μπεκατώρου στην οποία ζητά συνάντηση εκ μέρους του Δ.Σ. μαζί της και την αρνητική απάντηση της κας Μπεκατώρου.
Πρακτικό 1007 - Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 18/01/ 2021 

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ:

α. Αδαμόπουλου Αριστείδη

β. Παπαδημητρίου Ιωάννη

γ. Χριστόπουλου Γεωργίου

2. Κάλυψη αξιωμάτων που κατείχαν τα τρία παραιτηθέντα μέλη:

α. Α΄ Αντιπρόεδρος,

β. Έφορος των Εθνικών Ομάδων

γ. Έφορος Γραφείων, Εγκαταστάσεων και Μέσων

3. Ανασυγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό.
4. Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – καθορισμός ημερομηνίας, ώρας και τόπου διεξαγωγής.
5. Καθορισμός θεμάτων ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης – Αρχαιρεσίες κτλ.
6. Οικονομικά
7. Ενημέρωση
8. Έγκριση πρακτικών Εκτελεστικής Επιτροπής από Νο 259 έως και Νο 263.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1006- Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση πρακτικών Εκτελεστικής Επιτροπής από Νο 246 έως και Νο 258.
 2. Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος 2021.
 3. Έγκριση προϋπολογισμού 2021.
 4. Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος ΕΑΘ 2021.
 5. Έγκριση προϋπολογισμού ΕΑΘ 2021.
 6. Οικονομικά.
Σελίδα 1 από 3