Loading...

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), που ελήφθη ομόφωνα στην υπ΄αριθ. 1022 συνεδρίασή του, της 24ης-8-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και την κείμενη νομοθεσία, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Ι.Ο. να συμμετάσχουν στη 2η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων της Ε.Ι.Ο., στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, την 24η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων -μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β’,24-2-2021), όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Η.Δ. ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων  (Zoom,Skype,Webex κλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ.  Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων των σωματείων-μελών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

  1. Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος έτους 2022
  2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022
  3. Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών της Ε.Ι.Ο.
  4. Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων της Ε.Ι.Ο.

 Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις  του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο.

Ως αντιπρόσωποι (τακτικός-αναπληρωτής) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999 και των τροποποιήσεων αυτού.  Δηλαδή ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο.
Η απόφαση  των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο. με έγγραφό τους πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή του περί του ορισμού.

Επισημαίνεται ότι τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση των σωματείων μελών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ι.Ο. (www.eio.gr) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Ε.Ι.Ο.

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 16:28

Μεταγραφές 2021

Η Επιτροπή Μεταγραφών της Ε.Ι.Ο. συνεδρίασε στις 12 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ε.Ι.Ο και αφού έλαβε υπόψη τον κανονισμό εγγραφών και μεταγραφών της Ε.Ι.Ο. και εξέτασε τα αιτήματα που υπεβλήθησαν μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, αποφάσισε τα εξής:

  1. Ενέκρινε όλες τις μεταγραφές οι οποίες πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
  1. Έκανε δεκτές όλες τις εκπρόθεσμες αιτήσεις, οι οποίες πληρούσαν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις

Η Επιτροπή Μεταγραφών απέστειλε προς το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. το πρακτικό περί των αποφάσεών της για κάθε αθλητή – τρια το οποίο επικυρώθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του με αρ. πρακτικού ΔΣ 1024/13.10.2021.

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα μεταγραφών που έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου αλλιώς είναι άκυρες.

Το ΔΣ της ΕΙΟ αποφάσισε ότι, για τελευταία χρονιά και λόγω πανδημίας, το κόστος μεταγραφής ορίζεται στα 50€.

Επισυνάπτεται κατάλογος με τις μεταγραφές του έτους 2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή της εκπροσώπησης για τη 2η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της 24ης Οκτωβρίου 2021 πρέπει να γίνει μέχρι τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.
Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021 10:24

Συνεδρίαση Επιτροπής Μεταγραφών

Η Επιτροπή Μεταγραφών της Ε.Ι.Ο. για το 2021, σύμφωνα με το Καταστατικό, τον Κανονισμό των Μεταγραφών και σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο., απαρτίζεται από:

Πρόεδρος: Στέφανος Χανδακάς, Αντιπρόεδρος Ε.Ι.Ο.,

Μέλη: Γεώργιος Καμνής, Γεν. Γραμματέας Ε.Ι.Ο.

και 3 μέλη εκ φιλάθλων, οι κκ. Ρούσσου Αικατερίνη, Γκαρίπης Στυλιανός και Κεφαλά Βασιλική.

 

Η Επιτροπή Μεταγραφών θα συνεδριάσει την Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 στα γραφεία της Ε.Ι.Ο.

Από τις 18 Οκτωβρίου νέες πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας για τα τρέιλερ

Εκπνέει η προθεσμία που έχει ορίσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που αφορά στα τρέιλερ,  τα οποία θα αποκτήσουν δικές τους πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Επισυνάπτεται η Απόφαση υπ’ αριθμό 2805 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 99 - 18.01.2021.

H Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης, αναφορικά με την αγορά εξήντα (60) αγωνιστικών ιστίων optimist έως του ποσού των 14.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο:

H Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης, αναφορικά με την αγορά πέντε (5) μικρών γερανών HANSA έως του ποσού των 9.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο:

 Αρ. Πρωτ.    210929018/29.09.2021

H Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης, αναφορικά με την  αγορά πέντε (5) σκαφών HANSA 303 με τον εξοπλισμό τους έως του ποσού των 48.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.Το σκάφος HANSA 303 και ο εξοπλισμός του κατασκευάζονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους κατασκευαστές σύμφωνα με τους κανονισμούς της International HANSA Class Association που έχουν εγκριθεί από την World Sailing και είναι σε ισχύ.

 Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο:

 

Μετά από κάποια δημοσιεύματα που αφορούσαν το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την ΕΙΟ, η διοίκηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ανακοινώνει τα εξής:

Και στους 3 οικονομικούς ελέγχους της ΓΓΑ, των ορκωτών λογιστών και της ΕΑΔ αποδεικνύεται περίτρανα ότι πρώτα απ’ όλα από το ταμείο της Ομοσπονδίας δεν λείπει ούτε ένα σεντ! Διαπιστώθηκαν μόνο τα ίδια διαδικαστικά προβλήματα που έχουν οι Ομοσπονδίες.

Μερικές προτάσεις - συστάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν προήλθαν από έναν τυπικό έλεγχο μη κερδοσκοπικού σωματείου αλλά από εξονυχιστικό οικονομικό έλεγχο ανώνυμης πολυεθνικής εταιρείας, οφείλονται στο γεγονός ότι από το 2016 η ΕΙΟ λειτουργεί με διοικητικό προσωπικό μείον 9 ατόμων σε σύνολο 15 οργανικών θέσεων. Από τα 9 αυτά άτομα, μάλιστα, οι τρεις αφορούν το λογιστήριο.

Προφανώς, κάποιοι που αποτελούν το γραφείο Τύπου του προπονητή έσπευσαν να δημοσιοποιήσουν μέρος του πορίσματος ενόψει της αγωγής της ΕΙΟ σε βάρος του η οποία θα συζητηθεί σύντομα.

Η ΕΙΟ, λοιπόν, θέτει στη διάθεση όλων και το πόρισμα αλλά και τις απαντήσεις της μέσα από το site της Ομοσπονδίας. www.eio.gr.

Επίσης, θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου στην οποία θα συμμετάσχουν και παλαιά μέλη της διοίκησης και θα αναφερθούν όχι μόνο στα πορίσματα των οικονομικών ελέγχων αλλά και σε όλους και για όλα.

Τέλος, η διοίκηση της ΕΙΟ ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα κινηθεί νομικά σε όποιον τολμήσει να θίξει την τιμή και την υπόληψη των μελών του Δ.Σ κι άλλων μελών της Ομοσπονδίας.

Υ.Γ. Παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί σε περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού αθλήτριάς μας, μέχρι σήμερα αυτός που το έκανε δεν έχει αναλάβει την ευθύνη του. Περισσότερα για το θέμα στη Συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης.

Να ποια είναι η αλήθεια για το πόρισμα της ΕΑΔ.

Μόνο προτάσεις – συστάσεις προς την Ομοσπονδία, που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί, αλλά και προς τη Γ.Γ.Α.

Διαβάστε τα παρακάτω link:

  1. Προτάσεις – συστάσεις ΕΑΔ
  2. Απάντηση της Ε.Ι.Ο. επί των προτάσεων
  3. Επιστολή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα του προηγούμενου Δ.Σ. πριν την έκδοση του πορίσματος.